DSC04678-2-2

奧洞和哉

Kazuya Okubora

T173 C87 W76 H94 S27.5